Thailand First Round Online
September 14, 2014

ACM-ICPC Asia Bangkok Regional Contest Poster

เกี่ยวกับ ACM-ICPC

ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) เป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมสำหรับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยแต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้แข่งขันสามคนและจะต้องเขียนโปรแกรมแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอัลกอริทึม ภายในเวลาที่กำหนด จำนวนปัญหา 8-11 ข้อ ภายในเวลา 3 หรือ 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 และในปีนี้ การแข่งขันที่จัดขึ้นในประเทศไทยประกอบด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิต นักศึกษา
 • เพื่อสร้างกิจกรรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
 • เพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • เพื่อเตรียมตัว และยกระดับความสามารถ ในการไปแข่งในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสเข้าสู่รอบ World Final

กฏ กติกาการแข่งขัน

กฎและการตัดสินที่ใช้ในการแข่งขัน อ้างอิงจากกฎการแข่งขันหลักของ ACM-ICPC ในระดับ World Final รวมไปถึงระดับ Regional ของภูมิภาคต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม รวมถึงผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ควรอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

ลักษณะการแข่งขัน

แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา (โจทย์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยใช้ภาษา C, C++ หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง ติดต่อกัน ทีมเข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C, C++, Java) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

ข้อกำหนดในห้องแข่งขัน

 • อนุญาตให้นำหนังสือ อาทิ Text Book, Dictionary, Magazine เข้าได้ทีมละไม่เกิน 3 เล่ม (สามารถเป็นแบบถ่ายสำเนาได้) และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 หน้า
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์, เครื่องคิดเลข, เครื่องเล่น MP3, Flash Drive, CD, iPod เป็นต้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์มาเอง
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากสมาชิกภายในทีมตนเอง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือนิสิตช่วยงานในระหว่างการแข่งขัน
 • ในระหว่างการแข่งขัน สมาชิกในทีมอาจขออนุญาตกรรมการประจำห้องไปห้องน้ำหรือผ่อนคลาย ภายนอกห้องแข่งขัน ในขอบเขตที่กำหนดไว้ และมีคณะกรรมการคอยเฝ้าติดตาม แต่ละครั้งไม่เกิน 15 นาที
 • ไม่ควรส่งเสียงดังเกินควรหรือทำการอื่นใด ที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆ
 • ไม่อนุญาต ให้ใช้ Internet หรือ พยายามติดต่อใช้ Internet ด้วยวิธีการใดๆ

ระหว่างการแข่งขัน

 • การส่งโปรแกรมเพื่อรับการตรวจแต่ละครั้ง จะเรียกว่า Run โดยเมื่อส่งไปแล้วระบบจะตรวจและแจ้งว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ (Yes/No) ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านโปรแกรม PC2 ตลอดระยะเวลาการแข่งขันด้วยชื่อผู้ใช้งานที่แจกให้แต่ละทีมเท่านั้น หากพบความพยายามในการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานอื่นจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 • หากผู้เข้าแข่งขันพบความผิดปกติในโจทย์แข่งขัน ให้สอบถามผ่านทางระบบ Clarification Request ของ PC2
 • ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าชม Live Scoreboard แจ้งอันดับของทีมได้ผ่านขั้นตอนที่จะระบุในห้องแข่งขัน และจะมีการแสดง Live Scoreboard ไปยังห้องรับรองผู้ควบคุมทีมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำการปิดระบบ Live Scoreboard ก่อนหมดเวลการแข่งขัน 45 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผลการตรวจ (Judge’s Response - Yes/No) ตามปกติตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

การตัดสิน

การเรียงอันดับของทีม นับจากจำนวนโจทย์ที่ทำได้ (Problem Solved) เป็นหลัก ถ้ามีทีมที่ทำได้จำนวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตามเวลา (Total Time) จากน้อยไปมาก Total Time คือ ผลรวมของเวลา (จำนวนนาที นับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทำโจทย์ในแต่ละข้อ โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อที่ทำได้ถูกต้อง โดยเลือกเอาเวลาที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้เป็นครั้งแรกของข้อนั้นๆ (First Accepted Run) รวมกับเวลาที่เกิดจากการส่งโปรแกรมคำตอบ (Run) ที่ทำงานไม่ถูกต้องของข้อนั้นๆ จะถูกเพิ่มเวลา (Penalty) เป็น 20 นาทีต่อครั้ง เวลาของโจทย์ของข้อที่ยังไม่ถูกต้องจะไม่นำไปคิดในเวลารวม หากมีตั้งแต่สองทีมขึ้นไปที่มีจำนวนข้อ Problem Solved และ Total Time เท่ากันพอดี ให้พิจารณาจากเวลาของข้อสุดท้ายที่ทีมนั้นๆ ทำได้ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เกิดจาก Penalty ของข้อนั้น ใครทำได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึงพิจารณาข้อก่อนหน้าตามลำดับ หากพบเจตนาในการทุจริตของทีมใดๆ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขัน หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการตัดสินเป็นกรณีไป และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

วัน เวลา กิจกรรม
8 กันยายน 2557 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่หัวข้อ Registration หรือสมัครโดยตรงที่ http://icpc.baylor.edu
10 กันยายน 2557 วันสุดท้ายของการเลือกสถานที่แข่งขัน
ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ Contestant Information
14 กันยายน 2557 8.30 น. – 9.00 น. ตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าห้องแข่งขัน
9.00 น. – 9.30 น. เข้าสู่ห้องแข่งขันและเชื่อมต่อระบบการแข่งขัน
9.30 น. – 12.30 น. เริ่มทำการแข่งขัน ใช้เวลา 3.00 ชั่วโมง
 1. เข้าไปยังเว็บไซต์หลัก ACM-ICPC และคลิกเลือก Login ที่มุมขวาบน
 2. อาจารย์ผู้ควบคุมทีม login เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างทีม
 3. หลังจากนั้นคลิกที่ "Create a team"
 4. ที่หัวข้อ Site ให้คลิกพื้นที่ทวีปเอเชีย (Asia)
 5. หลังจากนั้นให้เลือกการแข่งขัน 2014 Thailand First Round Online Programming Contest ตามภาพ
 6. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าให้กรอกชื่อทีม และชื่อมหาวิทยาลัย เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิก "Next"
 7. กรอกข้อมูลของสมาชิกในทีมดังภาพ
  หากต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมให้คลิกเครื่องหมาย (+) ที่มุมซ้ายบน
  กรอก E-mail, เลือก Team Role เป็น "Contestant", กรอกชื่อ-นามสกุล และเลือกเพศ
  เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อย ให้คลิกที่ "Register Team"
 8. เมื่อกลับมายังหน้า Dashboard ผู้ควบคุมทีมจะพบทีมที่ตนเองตั้ง อยู่ในสถานะ "Pending" หมายถึงรอการยืนยันจากศูนย์แข่งขัน หากทางศูนย์แข่งขันได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อทีมแข่งขันแล้ว สถานะของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะเปลี่ยนเป็น "Accepted" ในภายหลัง
 9. สมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับ email จากทางระบบของ Baylor ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าไปยังลิงค์จากในอีเมล และกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย
 10. สมาชิกในทีมหนึ่งคนต้องส่งข้อความผ่านทาง Facebook page ACM-ICPC Thailand Online. พร้อมกับแจ้งชื่อทีม และ สถานที่แข่งขันที่ต้องการ จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งกลับการยืนยันเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วว่าสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถานที่นั้นได้

การเลือกสถานที่แข่งขัน

การแข่งขันรอบออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ทีมแข่งขันจะต้องประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาจากสถาบันเดียวกันจำนวนไม่เกิน 3 คนและมีอาจารย์จากสถาบันเดียวกัน 1 คนเป็นผู้ควบคุมทีม
 2. แต่ละทีมต้องทำการลงทะเบียนเข้าสู้ระบบการแข่งขันผ่านทางระบบ icpc.baylor.edu โดยเลือกการแข่งขัน Thailand First Round Programming Contest ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557
 3. แต่ละทีมจะต้องแสดงความจำนง เลือกสถานที่แข่งขัน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557
  โดยสมาชิกในทีมหนึ่งคนต้องส่งข้อความผ่านทาง Facebook page ACM-ICPC Thailand Online. พร้อมกับแจ้งชื่อทีม และ สถานที่แข่งขันที่ต้องการ จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งกลับการยืนยันเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วว่าสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สถานที่นั้นได้
  สถานที่แข่งขัน จำนวนทีมที่รับได้ จำนวนทีมที่ยืนยันแล้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6058
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา45102
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่2012
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต3037
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2514
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม107
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล3021
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2011
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน2022
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน149
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา2021
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2015
  รวม 314 329

  updated @15.55 12-Sep-14


 4. ตรวจสอบรายชื่อทีมที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามตารางด้านล่าง

  ** กรุณากด ctrl+f5 หรือ clear cache เพื่อตรวจสอบข้อมูลล่าสุด **

  ชื่อทีม จากมหาวิทยาลัย สถานที่แข่งขัน
  285Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  321GO!Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  A++Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ACTBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  AnimeBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  AplusBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  APPBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  AtlantaBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BabyoneBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BananaPingPingBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BBTBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BKKBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BOLBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  BUU RavenBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  chickenBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  CNRBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ComeWithLuckBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ControlBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  covariance error!!Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  DELLBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  DiskettBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Dog RedBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Double IBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Dream treamBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  EBOHOBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  eieiBuuBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Error is so opBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  FBBBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  FireworkBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  FOCsBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  FSGcsBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Fun!Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  G2Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Girlx3Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  GodLikeBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  GoSuPepperBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  GroupBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  H2MBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Hawk EyeBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Help MeBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  I_am_thinkingBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  impossibleBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  IntelBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  J.P.E.Burapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  JeawDyBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  jid-tokBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  JokerBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  JTCBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  KBNBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  koalaBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  KongnajaBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  kwiyomiizaBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  LOLBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  lookedBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  lookmeBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  LooserBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  MarbleBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  medzBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Mickey and MinnieBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  momotaroBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  My FriendBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  NANOBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  never knowBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  NeveR KnoWBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  NEWBIEBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  NULLBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  NumchaiBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  OHOBBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  OneBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  OpenCloSEBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  OpenDoorBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  OpenPumpuiBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  OriginalBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Over TimeBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  PAMTOONBRIMBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  PGNBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  pingpingbananaBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  PKP CSBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  PobedyBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  PWNBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  RallyBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  SarawutBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ScaletBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  See NameBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  simbaBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  SukumvitBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  T2JBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  TabBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  TBMBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  Toon and the gangBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  tripleBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  tubtimkrobBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  turtleBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  WarzthBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  WhiskyBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  whiteroadBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  winterBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  XenonBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปังกรอบBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  พริกแกงหมาแดงบลูเลเบิลBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  อุ้ยเขินBurapha Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
  CSCMU_AlohaChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  CSCMU_Inori.jungChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  CSCMU_Logic.errorChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  Feel fieldChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  KAKChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  KoubeChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  MaDeeChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  No time limitedChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  sampaosamearnChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ScCMU_BravoChiang Mai Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ['~']Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  BiggyChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Brute Force Only Eiei GumChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Bug let us go!Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU Cute GirnChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU Happy NightChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU IdeaPocketChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU ProsperiteChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU TKOChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU-gokimChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU_footLongHamCheeseChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCU_PPPChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCUBUGChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPCUNorthStarChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CPUCUCPChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU Meow Meow :3Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU MWIT 1Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU MWIT 2Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU MWIT 3Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU MWIT 4Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CU_WinChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Cute Little BearChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Friendship is magicChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  JojoChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  MilestoneChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Nufam AlphaChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  PWCChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Rai AChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SGPChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SoCode_Wow!Chulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  We Code For HealthChulalongkorn Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  CHAY-GOT-TINGKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  EpicKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  fb.com/padungkietFCKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  GMKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  GubBanPaiLaewKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  HashtagKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  Hello KittyKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  Holy ForestKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  Kee Kvay KodeKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  KeroJumpKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  League of FenextypeKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  Mini MOEKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  MMSKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  NPB EvolutionKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  OldManCanYouSeeKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  Onyx AppleKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  SKEZA007Kasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  XiaSongMaKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  YellyProjectKasetsart University - Thailandคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  KPS BaoBangKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  KPS INSPIRATIONKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  KPS PP&P BOY BANDKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  KPS SPLENDIDKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  KPS SUPERMANKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  KPS T2CKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  SMART KUKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  SupermanKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  UpgradeKasetsart University, Kamphaeng Saen Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  18DOKKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  8 TurtlesKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  ComfyKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  GCCKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  Ku.MercuryKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  KU_ABSOLUTE_ZEROKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  NephthysKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  OGCKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  OsirisKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  PKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  PoolKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  S09Kasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  T1Kasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  T2Kasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  Up to meKasetsart University, Sriracha Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  2EZKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  A little bitKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Duck codingKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Infinite learningKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Inw ThunderKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  LawtaeKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  LIFOKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Lost CodeKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  LucyKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Thousand SunnyKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  WASDKhon Kaen Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  AutobotKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  BoongBoongKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  E-12King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  HelloWorldKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  MTB_SubmitKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-ArgonKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-BoronKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-CarbonKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-KryptonKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-NeonKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-SiliconKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SE-XenonKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  StreamKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  SuraBilLKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Tomato SortKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabangคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  IuiqKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_EOSKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_Glass_ManKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_IDKKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_INVISIBLE_MENKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_LionKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_LPP-SWKKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_OOPSKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_SEXY_BOYKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_Swiftlet<>King Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KMUTNB_Time_Limit_ExceedKing Mongkut's University of Technology North Bangkokคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  KuwaiiKing Mongkut's University of Technology Thonburiคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  PiggyPigKing Mongkut's University of Technology Thonburiคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  SITLORDKing Mongkut's University of Technology Thonburiคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  ICE MahanakornMahanakorn University of Technologyคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  MUTISTIT10Mahanakorn University of Technologyคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  BlackSysoMahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  DragoncodeMahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  enigmaMahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  NobitaMahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  TheBros.Mahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  UtopiaMahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  XCLentMahasarakham Universityคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  MUICT_AIMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_BBNMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_BUIMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_Dot pa?Mahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_FACTMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_IceTeaMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_MeridianMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_NEVERMINDMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_PimDeedMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_ReductoMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_TEDMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_Ten Minutes LeftMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_TriumphantMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_Untitled01.c++Mahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  MUICT_Za!Mahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  POWERHORSEMahidol Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  NPRU-CS1Nakhon Pathom Rajabhat Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  NPRU-CS2Nakhon Pathom Rajabhat Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  qwerasd123Naresuan University, Phitsanulokคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  JuniorPayap Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  looperPayap Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  SpiritBreakerPayap Universityคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ARaiKorDaiPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  DemonsPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  FEDEXPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  Hakuna MatataPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  PapayaPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  PSU_Random CodePrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  So HighPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  Soul ReaperPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  ZephyrPrince of Songkla Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  SAMPrince of Songkla University, Pattani Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  AgainPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Aldnoah.ZeroPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  BBNPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  BELIEFPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  BluescreenPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  BrãveHeartPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  C_KAMPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  CellularPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Con-qu-erorPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  DevilsPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  EscPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Eureka!Prince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Frung FringPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  GGOPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  GGWPPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  GWPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  HelloPhuketPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Here we go !!Prince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  HorizonPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  JMN_SeriesPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  K2JPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  KFCPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  LandMarkPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  LeawtaePrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  N2LPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  NekoZeroPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  NetmablePrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  OuroborosPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  OverlayPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  PSU_BOTPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  PSU_BOYPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  RoswellPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Semicolon;Prince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Sleep Ca ComPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  SometimePrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  SourceCodePrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  V-SleepPrince of Songkla University, Phuket Campusคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  Brute ForceRajamangala University of Technology Isanคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  FinallyRajamangala University of Technology Isanคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Nooyim Class CRajamangala University of Technology Isanคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  NonameRajamangala University of Technology Phra Nakhonคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  StrikerRajamangala University of Technology Srivijayaคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  CP.SU_CelloSilpakorn Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  CP.SU_ViolaSilpakorn Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  CP.SU_ViolinSilpakorn Universityคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  skru_scienceSongkla Rajabhat Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  MPKSrinakharinwirot Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  AresSripatum University Chonburi Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  BusComSpuc56Sripatum University Chonburi Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  MobileTeamSripatum University Chonburi Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  NewbieSripatum University Chonburi Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  PerfecteamSripatum University Chonburi Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  RaindropsSripatum University Chonburi Campusคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  STDIOThai-Nichi Institute of Technologyคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  TGBThai-Nichi Institute of Technologyคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  epsilonThammasat Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  EverLand CodingThammasat Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  PureLifeThammasat Universityคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  ani-fourUniversity of the Thai Chamber of Commerceคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ani-oneUniversity of the Thai Chamber of Commerceคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ani-threeUniversity of the Thai Chamber of Commerceคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ani-twoUniversity of the Thai Chamber of Commerceคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รวม 329 ทีม // updated @15.55 12-Sep-14

 5. การประกาศผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบประเทศไทย อย่างน้อย 50 ทีม จะคัดจาก
  1. ทีมที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งของแต่ละคณะ สถาบัน โดยแก้ปัญหาโจทย์ได้อย่างน้อย 1 ข้อ
  2. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ตามจำนวนทีมที่สามารถรับได้
  3. หากทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบประเทศไทยแล้ว และได้รับการคัดเลือกผ่านการแข่งขันในรอบภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง A ภาคกลาง B และภาคใต้) จะมีการพิจารณาทีมที่ได้ในอันดับถัดขึ้นมาเข้าร่วมการแข่งขันแทนต่อไป

Environment

 • Processor : Intel Core i5
 • RAM : 4GB
 • Operating System : Ubuntu 12.04
 • PC2 v9.2.3
 • Compiler command line:
  • GNUC gcc -g -O2 -std=gnu99 -static $* -lm
  • GNU C++ g++ -g -O2 -std=gnu++0x -static $*
  • Java javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . $*
 • Compiler Version:
  • gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)
  • g++ (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3
  • java version "1.6.0_32" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.4) (6b32-1.13.4-4ubuntu0.12.04.2)
   OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)
 • Editors :
  • vi/vim
  • gvim
  • gedit
  • emacs
  • eclipse
  • codeblocks
  • geany

RESULT

ทุกทีมที่สามารถทำคะแนนได้อย่างน้อย 1 ข้อ ดัง Scoreboard ด้านล่าง จำนวนทั้งสิ้น 44 ทีม ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในรอบประเทศไทย โดยให้สมัครแข่งขันผ่านระบบ ICPC ด้วยชื่อทีมและสมาชิกเดิม


PROBLEM SET & TESTDATA

Download Here

Asia Thailand National On-site
October 25-26, 2014

เกี่ยวกับ ACM-ICPC

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) ระดับประเทศไทยครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า 2014 Asia Thailand National On-site โดยจัดในระหว่างวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมีนิสิต นักศึกษา จากหลายสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกมาจาก การแข่งขันในระดับภูมิภาคทั้ง 5 สนาม และการแข่งขันในรอบออนไลน์อันได้แก่

 • 2014 ACM-ICPC Thailand Central Group A Programming Contest จำนวน 10 ทีม
 • 2014 ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest จำนวน 10 ทีม
 • 2014 ACM-ICPC Thailand Northeastern Programming Contest จำนวน 10 ทีม
 • 2014 ACM-ICPC Thailand Northern Programming Contest จำนวน 10 ทีม
 • 2014 ACM-ICPC Thailand Southern Programming Contest จำนวน 10 ทีม
 • 2014 Thailand First Round Online จำนวนอย่างน้อย 50 ทีม

โดยจำนวนทีมรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 100 ทีม

รางวัล

รางวัลสำหรับการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

 • รางวัลสำหรับการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2014 ACM-ICPC Asia Bangkok Regional Contest (2014) ในระดับเอเชียโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแข่งขัน ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัล 10 ทีม จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน

กฏ กติกาการแข่งขัน

กฎและการตัดสินที่ใช้ในการแข่งขัน อ้างอิงจากกฎการแข่งขันหลักของ ACM-ICPC ในระดับ World Final รวมไปถึงระดับ Regional ของภูมิภาคต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม รวมถึงผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ควรอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

ข้อกำหนดของทีม

ทีมต้องประกอบด้วยโค้ช 1 คน(อาจมีผู้ติดตามได้) และผู้เข้าแข่งขัน 3 คน ซึ่งมาจากสถาบันเดียวกัน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการจัดอันดับ รางวัล และสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่รอบถัดไป แต่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแข่งขัน

ลักษณะการแข่งขัน

แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา (โจทย์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยใช้ภาษา C, C++ หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม เวลาแข่งขัน 5 ชั่วโมง ติดต่อกัน ทีมเข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C, C++, Java) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน

ข้อกำหนดในห้องแข่งขัน

 • อนุญาตให้นำหนังสือ อาทิ Text Book, Dictionary, Magazine เข้าได้ทีมละไม่เกิน 3 เล่ม (สามารถเป็นแบบถ่ายสำเนาได้) เอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 หน้า รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ โดยให้นำมาฝากไว้ในวันที่ 25 ตุลาคม เพื่อใช้ในวันแข่งจริง และไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องเพิ่มในวันที่ 26
 • ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระหรือสิ่งของใดๆ เข้าไปในห้องแข่งในวันที่ 26 ตุลาคม
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์, เครื่องคิดเลข, เครื่องเล่น MP3, Flash Drive, CD, iPod เป็นต้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์มาเอง
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากสมาชิกภายในทีมตนเอง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือนิสิตช่วยงานในระหว่างการแข่งขัน
 • ในระหว่างการแข่งขัน สมาชิกในทีมอาจขออนุญาตกรรมการประจำห้องไปห้องน้ำหรือผ่อนคลาย ภายนอกห้องแข่งขัน ในขอบเขตที่กำหนดไว้ และมีคณะกรรมการคอยเฝ้าติดตาม แต่ละครั้งไม่เกิน 15 นาที
 • ไม่ควรส่งเสียงดังเกินควรหรือทำการอื่นใด ที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆ
 • ไม่อนุญาต ให้ใช้ Internet หรือ พยายามติดต่อใช้ Internet ด้วยวิธีการใดๆ

ระหว่างการแข่งขัน

 • การส่งโปรแกรมเพื่อรับการตรวจแต่ละครั้ง จะเรียกว่า Run โดยเมื่อส่งไปแล้วระบบจะตรวจและแจ้งว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ (Yes/No) ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านโปรแกรม PC2 ตลอดระยะเวลาการแข่งขันด้วยชื่อผู้ใช้งานที่แจกให้แต่ละทีมเท่านั้น หากพบความพยายามในการเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานอื่นจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 • หากผู้เข้าแข่งขันพบความผิดปกติในโจทย์แข่งขัน ให้สอบถามผ่านทางระบบ Clarification Request ของ PC2
 • ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าชม Live Scoreboard แจ้งอันดับของทีมได้ผ่านขั้นตอนที่จะระบุในห้องแข่งขัน และจะมีการแสดง Live Scoreboard ไปยังห้องรับรองผู้ควบคุมทีมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำการปิดระบบ Live Scoreboard ก่อนหมดเวลการแข่งขัน 45 นาที
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผลการตรวจ (Judge’s Response - Yes/No) ตามปกติตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

การตัดสิน

การเรียงอันดับของทีม นับจากจำนวนโจทย์ที่ทำได้ (Problem Solved) เป็นหลัก ถ้ามีทีมที่ทำได้จำนวนโจทย์เท่ากัน ให้เรียงตามเวลา (Total Time) จากน้อยไปมาก Total Time คือ ผลรวมของเวลา (จำนวนนาที นับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทำโจทย์ในแต่ละข้อ โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อที่ทำได้ถูกต้อง โดยเลือกเอาเวลาที่ใช้แก้ปัญหาโจทย์ได้เป็นครั้งแรกของข้อนั้นๆ (First Accepted Run) รวมกับเวลาที่เกิดจากการส่งโปรแกรมคำตอบ (Run) ที่ทำงานไม่ถูกต้องของข้อนั้นๆ จะถูกเพิ่มเวลา (Penalty) เป็น 20 นาทีต่อครั้ง เวลาของโจทย์ของข้อที่ยังไม่ถูกต้องจะไม่นำไปคิดในเวลารวม หากมีตั้งแต่สองทีมขึ้นไปที่มีจำนวนข้อ Problem Solved และ Total Time เท่ากันพอดี ให้พิจารณาจากเวลาของข้อสุดท้ายที่ทีมนั้นๆ ทำได้ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่เกิดจาก Penalty ของข้อนั้น ใครทำได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึงพิจารณาข้อก่อนหน้าตามลำดับ หากพบเจตนาในการทุจริตของทีมใดๆ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การแข่งขัน หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 นาทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ในการตัดสินเป็นกรณีไป และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

Date Time Activity
October 25, 2014 08.00 - 09.00 ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
09.00 - 10.45 พิธีเปิดการแข่งขัน แนะนำรูปแบบการแข่งขัน กฎกติกา สถานที่ และกิจกรรม
10.45 - 11.00 เตรียมตัวเข้าห้องแข่งขัน
11.00 - 12.30 การเตรียมความพร้อมและทดลองการใช้ระบบแข่งขัน
October 26, 2014 08.00 - 09.00 ลงทะเบียนเข้าแข่งขันและฝากสัมภาระ
09.00 - 09.30 เข้าห้องแข่งขัน
09.30 - 14.30 การแข่งขัน ACM-ICPC ระดับประเทศไทย ประจำปี 2557
14.30 - 15.30 รับสัมภาระที่ฝากไว้
14.30 - 16.00 รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 - 17.00 พิธีการมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน
17.00 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการสมัครแข่งขันตามที่กำหนดไว้ในระบบของ ACM-ICPC โดยเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ icpc.baylor.edu ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์หลัก ACM-ICPC และคลิกเลือก Login ที่มุมขวาบน
 2. อาจารย์ผู้ควบคุมทีม login เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างทีม
 3. หลังจากนั้นคลิกที่ "Create a team"
 4. ที่หัวข้อ Site ให้คลิกพื้นที่ทวีปเอเชีย (Asia)
 5. หลังจากนั้นให้เลือกการแข่งขัน Thailand National On-site Programming Contest ตามภาพ
 6. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าให้กรอกชื่อทีม และชื่อมหาวิทยาลัย เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิก "Next"
 7. กรอกข้อมูลของสมาชิกในทีมดังภาพ
  หากต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมให้คลิกเครื่องหมาย (+) ที่มุมซ้ายบน
  กรอก E-mail, เลือก Team Role เป็น "Contestant", กรอกชื่อ-นามสกุล และเลือกเพศ
  เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อย ให้คลิกที่ "Register Team"
 8. เมื่อกลับมายังหน้า Dashboard ผู้ควบคุมทีมจะพบทีมที่ตนเองตั้ง อยู่ในสถานะ "Pending" หมายถึงรอการยืนยันจากศูนย์แข่งขัน หากทางศูนย์แข่งขันได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อทีมแข่งขันแล้ว สถานะของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะเปลี่ยนเป็น "Accepted" ในภายหลัง
 9. สมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับ email จากทางระบบของ Baylor ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าไปยังลิงค์จากในอีเมล และกรอกข้อมูลผู้สมัครให้เรียบร้อย

Note : Faculty of Engineering,Chulalongkorn University Number 70

ACM-ICPC

download map [.pdf]

Hotel

[4stars] Bangkok Centre Hotel (Recommended!**)

** provide bus transfer between hotel and university **

Room No. of persons Price Remark Contact Miss Chalinee
Thai/Foreigner Twin bed room 2 persons 1300 breakfast incl.

cm@bangkokcentrehotel.com

0-22384848 / 08-1620-7296

Twin bed room + extra bed 3 persons 1900 breakfast incl.

[4stars] Asia Hotel

Room No. of persons Price Remark
Thai Single bed room 1 person 1200

Extra bed +800

Extra breakfast +377

Contact Miss Napapan

0-2215-0808

Twin bed room 2 persons 1200
Single bed room 1 person 1300 breakfast incl.
Twin bed room 2 persons 1500 breakfast incl.
Foreigner Single bed room 1 person 2000 breakfast incl.
Twin bed room 2 persons 2200 breakfast incl.

[3stars] Bangkok City Hotel

Room No. of persons Price Remark
Thai/Foreigner Single bed room 1 person 1190 breakfast incl. Extra bed +300
Double bed room 2 persons 1290 breakfast incl.
Twin bed room 2 persons 1290 breakfast incl.
Deluxe King 2 persons 1390 breakfast incl.
Triple (Queen + Single) 3 persons 1690 breakfast incl.

[2.5stars] Florida Hotel

Room No. of persons Price Remark
Thai Twin bed room (Old room) 2 persons 1100 breakfast incl. Extra bed +450
Twin bed room (New room) 2 persons 1300 breakfast incl.
Foreigner Twin bed room (Old room) 2 persons 1300 breakfast incl.
Twin bed room (New room) 2 persons 1500 breakfast incl.

Environment

 • Processor : Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz
 • RAM : 4GB
 • HDD : 1TB
 • Monitor : 19-inch widescreen LCD monitor
 • Operating System : Ubuntu 14.04 - 64 bit
 • PC2 9.2.4
 • Compiler command line:
  • GNUC gcc -g -O2 -std=gnu99 -static $* -lm
  • GNU C++ g++ -g -O2 -std=gnu++0x -static $*
  • Java javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . $*
 • Compiler Version:
  • gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
  • g++ version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
  • java version "1.7.0_65"
   OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.2) (7u65-2.5.2-3~14.04)
   OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)
 • Editors :
  • vi/vim
  • gvim
  • gedit
  • emacs
  • eclipse
  • codeblocks
  • geany

Shirt size

Size รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
S 38 27
M 40 28
L 42 29
XL 44 30

RESULT

สำหรับทีมตามรายการด้านล่างนี้ จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบเอเชียครับ

  1. MU PC Faster - Mahidol University
  2. CPCU Happy Night - Chulalongkorn University
  3. CPUCUCP - Chulalongkorn University
  4. CU Meow Meow - Chulalongkorn University
  5. GubBanPaiLaew - Kasetsart University
  6. Mini MOE - Kasetsart University
  7. CPCU_footLongHamChese - Chulalongkorn University
  8. fb.com/padungkietFC - Kasetsart University
  9. CPCU gokim - Chulalongkorn University
  10. CPCU PPP - Chulalongkorn University
  11. MUgiw mugiw - Mahidol University
  12. CPCU IdeaPocket - Chulalongkorn University
  13. CPCUBUG - Chulalongkorn University
  14. PSU_Random Code - Prince of Songkla University
  15. BoongBoong - King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  16. cpe_asdfghjkl - Chiang Mai University
  17. KeroJump - Kasetsart University
  18. Demons - Prince of Songkla University
  19. Inori.jung@CSCMU - Chiang Mai University
  20. CPCU Cute Girn - Chulalongkorn University
  21. CHAY-GOT-TING - Kasetsart University
  22. Hello Kitty - Kasetsart University
  23. cpe_staff - Chiang Mai University
  24. GCC - Kasetsart University, Sriracha Campus
  25. Tomato Sort - King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


PROBLEM SET

Download Here

Asia Bangkok Regional Contest
November 14-15, 2014

ABOUT

The ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) is a programming championship held annually under the auspices of ACM (Association for Computing Machinery). The first time the Asia Regional Competition is held in Bangkok by Chulalongkorn University. The Faculty of Engineering and the Department of Computer Engineering are pleased to welcome all teams from universities in Asia. This event will be organized during the 14th and 15th of November 2014.

PRIZE

 • The Winner Award 50,000 Baht with the Champion Trophy
 • The 1st. Runner up Award 30,000 Baht
 • The 2nd. Runner up Award 20,000 Baht
 • The Complimentary Award 10,000 Baht

Important Rules

Click Here

ICPC Regional Rules for 2014

Updated 15 April 2014 by James Comer

To qualify for the World Finals, the coach and all team members must be fully registered at the ICPC Registration System BEFORE competing in a regional event that advances teams to the World Finals. Incomplete registration or circumvention that leads to incomplete or false data are grounds for immediate disqualification.

Mission

The ACM International Collegiate Programming Contest (ICPC) provides college students with opportunities to interact with students from other universities and to sharpen and demonstrate their problem-solving, programming, and teamwork skills. The contest provides a platform for ACM, industry, and academia to encourage and focus public attention on the next generation of computing professionals as they pursue excellence.
 

Introduction

The contest is a two-tiered competition among teams of students representing institutions of higher education. Teams first compete in regional contests held around the world from September to November each year. The winning team from each regional contest qualifies to advance to the ACM International Collegiate Programming Contest World Finals, typically held the following March to mid-April. Additional high-ranking teams may be invited to the World Finals as wild card teams.
 

Organization

The ICPC International Steering Committee is responsible for establishing contest rules, policy and guidelines. They oversee the conducting of regional contests, resolve regional appeals, rule on international issues, recommend ways to make the contest accessible and attractive to international participants and review variances in regional rules. There are two standing subcommittees, the Appeals Committee and the Eligibility Committee.

The ICPC is organized according to the ICPC Policies and Procedures. For each regional contest, the Regional Contest Director (RCD) is charged with executing a regional contest in accordance with the regional rules and ICPC policies, procedures, and guidelines. Regional rules may vary to accommodate differences in educational systems and host computing facilities. Additional rules, exceptions, and other information pertaining to a specific regional contest can be found at the Regionals Contest Website. Those rules do not supersede these rules or the World Finals rules.
 

Localization

The language of the Contest is English. All written contest materials will be in English. Additional languages may be used in regional contests. Terms which have undefined or different meanings outside the United States must be defined or redefined appropriately in that region's Region-Specific Rules. Rules may vary at the regional level to accommodate these differences.
 

Team Composition

A representative of the sponsoring institution of higher education, typically a faculty member, must serve as or designate the team coach. The coach certifies the eligibility of contestants and serves as the official point-of-contact with the team prior to and during contest activities. A team may only have one coach and the coach cannot also be a contestant.

The coach must fully register teams in the ICPC Registration System within the time set by the regional rules which, for all Regional Contests, is no later than the earlier date of 7 days before the contest and November 8. A team is not eligible to compete in the regional contest until the regional contest director has accepted the team in the web registration system. Teams failing to comply with any of these requirements will be ruled ineligible to compete. Only registered reserves may be substituted for contestants. Such substitutions must be entered in the ICPC Registration System by the regional contest director before the contest begins.

Each team consists of three contestants who are eligible to compete in the ICPC World Finals as described under Advancing to the World Finals in the Regional Rules. The team's contestants must satisfy the following eligibility rules.

Contestant Eligibility Rules - Please refer to the Eligibility Decision Tree to more easily determine eligibility.
 

Basic Requirements

 • A student must be willing and able to compete in the World Finals.
 • A student must be enrolled in a degree program at the sponsoring institution with at least a half-time load. This rule is not to be construed as disqualifying co-op students, exchange students, students serving internships, or extramural students.
 • A student may compete for only one institution during a contest year.
 • A student who has competed in two World Finals is NOT eligible to compete.
 • A student who has competed in five Regional Contests is NOT eligible to compete.
   

Period of Eligibility

 • A student who meets the Basic Requirements and FIRST began post-secondary studies in 2010 or later is eligible to compete.
 • A student who meets the Basic Requirements and was born in 1991 or later is eligible to compete.
   

Extending the Period of Eligibility

 • A coach may petition the ICPC Eligibility Committee  to extend the Period of Eligibility for a student whose full-time studies have been interrupted or extended. This includes military or civilian service, illness, work/studies, or personal reasons.
 • The coach must demonstrate that such an extension would not provide an unfair advantage to the team.
 • A petition will be approved routinely if the student meets the Basic Requirements and has not completed more than the equivalent of eight semesters of full-time study as of the date of the regional contest.
 • To make such a request, the coach must petition the ICPC Eligibility Committee at least three weeks before the regional contest. The ICPC Eligibility Committee  will render a decision within five days.

Where to Compete

Each team is expected to compete only within its defined region. However, a team with a valid reason (e.g., driving distance) may request to compete in a different region for a given year. The team coach must submit such a request to the Director of Regional Contests (DRC), who will approve the request only if the decision is unanimous among all affected Directors.

An institution may send contestants to only one regional contest in a given year.
 

Regional Contest Attendance

All team members must attend all contest activities as specified by the regional contest director for that region. The coach is expected to attend or be available by phone during contest activities. Failure to attend any of the designated contest events will result in automatic disqualification and forfeiture of any scholarships and prizes.
 

Conduct of a Regional Contest

Solutions to problems submitted for judging are called runs. Each run is judged as accepted or rejected by a judge, and the team is notified of the results.

Notification of accepted runs may be suspended at an appropriate time to keep the final results secret. A general announcement to that effect will be made during the contest. Notification of rejected runs will continue until the end of the contest.

A contestant may submit a claim of ambiguity or error in a problem statement by submitting a clarification request to a judge. If the judges agree that an ambiguity or error exists, a clarification will be issued to all contestants.

Contestants are not to converse with anyone except members of their team and personnel designated by the regional contest director. Systems support staff may advise contestants on system-related problems such as explaining system error messages.

While the contest is scheduled for a particular time length (typically five hours), the regional contest director has the authority to alter the length of the contest in the event of unforeseen difficulties. Should the contest duration be altered, every attempt will be made to notify contestants in a timely and uniform manner.

A team may be disqualified by the regional contest director for any activity that jeopardizes the contest such as dislodging extension cords, unauthorized modification of contest materials, or distracting behavior.

At least six problems will be posed. So far as possible, problems will avoid dependence on detailed knowledge of a particular applications area or particular contest language.

Scoring of a Regional Contest

A problem is solved when it is accepted by the judges. The judges are solely responsible for accepting or rejecting submitted runs. In consultation with the judges, the Regional Contest Director determines the winners of the regional contest. The regional contest director and judges are empowered to adjust for or adjudicate unforeseen events and conditions. Their decisions are final.

Teams are ranked according to the most problems solved. For the purposes of awards, or in determining qualifier(s) for the World Finals, teams who solve the same number of problems are ranked by least total time. The total time is the sum of the time consumed for each problem solved. The time consumed for a solved problem is the time elapsed from the beginning of the contest to the submittal of the accepted run plus 20 penalty minutes for every rejected run for that problem regardless of submittal time. There is no time consumed for a problem that is not solved.

It is the responsibility of the Regional Contest Director to specify any additional tie-breakers. Tie-breaker policies must be announced to contestants before the contest begins.
 

Regional Contest Computing Environment

The programming languages of the regional contest will include C/C++. Additional programming languages may be used. The programming languages of the World Finals are Java and C/C++. Prior to the World Finals, the judges will have solved all problems in Java and C/C++.

Each team will use a single workstation. The regional contest director is responsible for determining that teams have reasonably equivalent computing resources.

Each Regional Contest Director determines whether contestants may bring materials for use during the contest. Please see the specific regional rules at the ICPC Regional Contest Web Site - Regionals. At the World Finals, no printed materials or electronic devices may be brought into the contest area. On-line reference materials will be made available as described in the Programming Environment Web Site. Each team will be permitted to provide a PDF of up to 25 pages of notes within the limits described during Team Certification. Three copies will be printed and placed at the team's workstation for use during the World Finals.
 

Complaints, Appeals, and Remedies

If irregularities or misconduct are observed during the contest, team members or coaches should bring them to the attention of the contest officials so that action may be taken as soon as possible. After the conclusion of the contest and the results have been made public, coaches may file complaints or appeals as follows:

Within 1 day

The coach may file a complaint by sending an email containing a text message with no enclosures to the Contest Manager. The Contest Manager will forward the complaint to the Regional Contest Director, Super Regional Director, and Director of Regional Contests, copying the coach.

Within 2 more days

The RCD shall respond to the complaint.

Within 1 more day

The coach may file an appeal by sending email to the Contest Manager who will forward the appeal to the Appeals Committee copying the coach and RCD.

Within 2 more days

The Appeals Committee will investigate the circumstances of the appeal and notify the coach and RCD of their decision.

This process is governed as follows:

 • The results of the regional contest are not final until the complaints and appeals process has run its course.
 • Only coaches may file complaints and appeals.
 • An appeal must be based on one or more of the following circumstances: violations of the Rules, misconduct by teams, or gross misconduct by contest officials with the intent to do harm.
 • The decisions of the judges are final. Specifically, a decision on a problem submission MAY NOT be appealed.
 • The Appeals Committee overturns decisions only under extraordinary circumstances.
 • The decision of the Appeals Committee is final.
 • No additional finals invitations will be given to remedy a complaint.
 • All complaints will be acknowledged.

  The appeal will be automatically rejected if the above procedure is not followed.
   

Advancing to the World Finals

Teams qualify to advance to the World Finals through Regional Contests and by satisfying all rules posted in The Rules of the ACM-ICPC World Finals. Specifically:

To qualify for the World Finals, the coach and all team members must be fully registered at the ICPC Registration System BEFORE competing in a regional event that advances teams to the World Finals.  Incomplete registration or circumvention that leads to incomplete or false data are grounds for immediate disqualification.

Only one team from a given institution may advance to the World Finals. Team members will be provided free one-year student memberships in ACM. No team member on the qualifying team may have competed as a contestant in two previous World Finals.

The coach of a qualifying team is the point-of-contact prior to and during World Finals activities. The coach must complete certification at the Team Certification Web Site within five (5) days of notification. Qualifying teams will be issued an invitation by email and postal mail within one day of completing certification.

Qualifying teams requiring visas must initiate the process of applying for visas within 10 days of being issued an invitation. Teams failing to comply with any of these requirements will be ruled ineligible to compete in the World Finals. Upon completion of these requirements, a qualifying team will be advanced to the World Finals.

A team advancing to the World Finals will be comprised of the same three members as when it qualified. In the event that a team member is unwilling, unable or unfit to compete in the World Finals, the coach must notify the ICPC Manager  in a timely manner. A team member who is unwilling or unfit to compete in the World Finals will be disqualified from further ICPC competitions. The team member may appeal disqualification to the Appeals Committee.

At on-site registration, participants must provide picture ID (passport, drivers license, etc). Contestants must show proof of enrollment at the university during the term of the regional contest at which they qualified. A letter on university stationary with the signature of a university official accompanied by an English translation is sufficient.

TENTATIVE SCHEDULE

Friday, 14 Nov : Registration, Opening and Practice Session at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Start - End Description Note
from 07:00 Pick up from Hotels to Faculty of Engineering CU All
08:30 - 09:30 Registration, T-shirts
09:30 - 11:00 Opening Ceremony All
11:15 - 11:30 Photo Session All
11:30 - 13:00 Lunch All
13:00 - 15:00 Practice Session Contestants
15:15 - 15:30 Bus transportation from Faculty of Engineering CU to hotels All
Saturday, 15 Nov : Contest, Excursion and Awards Ceremony ACM/ICPC Asia Bangkok 2014 at Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Start - End Description Note
from 06:40 Pick up from Hotel to Faculty of Engineering, Chulalongkorn University All
07:30 - 08:15 Contestants prepare to entrance to contest room Contestants
08:30 - 13:30 The Competition Contestants
13:30 - 14:30 Lunch & Beverage All
14:40 - 18:50 Leisure time or Bangkok tour All
18:50 - 21:30 Dinner, Celebration, results announcement and awards. All

Note: Detailed schedule can be changed at the last minute.

Registration Information

Registration to all teams will open from now and registration date is closed on 27 October 2014.
** Register your teams at the Official ICPC Web system **
( https://icpc.baylor.edu/login )

Important Dates

 • Registration process: September 1 - October 27, 2014
 • Deadline for Online Registration: October 27, 2014
 • Deadline for Payment of Registration fees: October 31, 2014
 • Contest date: November 14-15, 2014

After the payment has been done, please inform personal information of your team members (such as team name, university name, your arrival and departure flights together with hotel name) to athasit.s@chula.ac.th (cc. icpc.chula@gmail.com) by October 31, 2014.

Bangkok contest site can accept up to 120 teams.

FEES for Thai teams

 • The following registration fees cover three contestants and one coach. Additional coaches, assistant coaches, co-coaches, reserve contestants, guests, and any other personnel are charged THB 1,200 per person to cover their expenses.
 • First Round: Payment and Transfer made before October 10, 2014 (Special price!)
  Fee for First Round: THB 3,000/team *NOT INCLUDE the transfer fee*
 • Second Round: Payment and Transfer Receipt October 11 - 31, 2014
  Fee for Second Round: THB 4,500/team *NOT INCLUDE the transfer fee*

FEES for Foreign Teams

 • The following registration fees cover three contestants and one coach. Additional coaches, assistant coaches, co-coaches, reserve contestants, guests, and any other personnel are charged USD 40 per person to cover their expenses.
 • First Round: Payment and Transfer made before October 10, 2014
  Fee for the First Round: USD 140 per team *NOT INCLUDE the transfer fee*
 • Second Round: Payment and Transfer Receipt 11- 31 October 2014
  Fee for the Second Round: USD 160 per team *NOT INCLUDE the transfer fee*

Team Requirements

A team consists of a coach and 3 (three) contestants Please also check eligibility, team composition and basic requirements before choosing the contestant to your team.

* A coach is allowed to coach more than one team. *

Billing Information

THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL
SAPHAKACHAT THAI BRANCH
SWIFT CODE: SICOTHBK
Address: 1873 Henry do nant RD, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Account No. 405-430437-9
Account Name: ACM-ICPC Asia Bangkok Regional Contest 2014

Please fax the payment slip to +66-22186955 or email to athasit.s@chula.ac.th (cc. to icpc.chula@gmail.com) with your completed team details (such as team name, university name, your arrival and departure flights together with hotel name) and bring with you the original copy to the event.


Note : Faculty of Engineering,Chulalongkorn University Number 70

ACM-ICPC

download map [.pdf]

Hotel

[4stars] Bangkok Centre Hotel (Recommended!**)

** provide bus transfer between hotel and university **

Room No. of persons Price Remark Contact Miss Chalinee
Thai/Foreigner Twin bed room 2 persons 1300 breakfast incl.

cm@bangkokcentrehotel.com

0-22384848 / 08-1620-7296

Twin bed room + extra bed 3 persons 1900 breakfast incl.

[4stars] Asia Hotel

Room No. of persons Price Remark
Thai Single bed room 1 person 1200

Extra bed +800

Extra breakfast +377

Contact Miss Napapan

0-2215-0808

Twin bed room 2 persons 1200
Single bed room 1 person 1300 breakfast incl.
Twin bed room 2 persons 1500 breakfast incl.
Foreigner Single bed room 1 person 2000 breakfast incl.
Twin bed room 2 persons 2200 breakfast incl.

[3stars] Bangkok City Hotel

Room No. of persons Price Remark
Thai/Foreigner Single bed room 1 person 1190 breakfast incl. Extra bed +300
Double bed room 2 persons 1290 breakfast incl.
Twin bed room 2 persons 1290 breakfast incl.
Deluxe King 2 persons 1390 breakfast incl.
Triple (Queen + Single) 3 persons 1690 breakfast incl.

[2.5stars] Florida Hotel

Room No. of persons Price Remark
Thai Twin bed room (Old room) 2 persons 1100 breakfast incl. Extra bed +450
Twin bed room (New room) 2 persons 1300 breakfast incl.
Foreigner Twin bed room (Old room) 2 persons 1300 breakfast incl.
Twin bed room (New room) 2 persons 1500 breakfast incl.

Environment

 • Processor : Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz
 • RAM : 4GB
 • HDD : 1TB
 • Monitor : 19-inch widescreen LCD monitor
 • Operating System : Ubuntu 14.04 - 64 bit
 • PC2 9.2.4
 • Compiler command line:
  • GNUC gcc -g -O2 -std=gnu99 -static $* -lm
  • GNU C++ g++ -g -O2 -std=gnu++0x -static $*
  • Java javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . $*
 • Compiler Version:
  • gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
  • g++ version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
  • java version "1.7.0_65"
   OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.2) (7u65-2.5.2-3~14.04)
   OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)
 • Editors :
  • vi/vim
  • gvim
  • gedit
  • emacs
  • eclipse
  • codeblocks
  • geany

Shirt size

Size Bust (Inch) Total length (Inch)
S 38 27
M 40 28
L 42 29
XL 44 30